Polityka prywatności

Spis treści:

 1. Administrator danych
 2. Inspektor ochrony danych
 3. Informacje dla klientów
 4. Informacje dla przewoźników
 5. Informacje dla dostawców usług
 6. Informacje dla korespondujących
 7. Informacje dla reprezentantów kontrahentów
 8. Informacje dla nadawców i odbiorców
 9. Informacje dla kierowców
 10. Informacje dla kandydatów do pracy
 11. Informacje dot. monitoringu wizyjnego
 12. Informacje dla użytkowników strony

1. Administrator danych

Administratorem danych osobowych Klienta jest ABC Czepczyński Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Międzychodzie (64-400), przy ul. Wigury 20, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000294373 (NIP: 5951442504, REGON: 300725946), (dalej jako: „Spółka” lub „Administrator”).

 

2. Inspektor ochrony danych

Nadzór nad przestrzeganiem ochrony danych osobowych sprawuje wyznaczony inspektor ochrony danych: Piotr Sowa. Z inspektorem można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Spółkę oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych. Z inspektorem mogą się Państwo kontaktować poprzez adres e-mail: rodo @abc-czepczynski.pl lub pisemnie: ABC Czepczyński Sp. z. o.o sp. k. z siedzibą w Międzychodzie (64-400), przy ul. Wigury 20.

 

3. Informacje dla klientów (osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą)

3.1 Cel przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania

Cel przetwarzania Podstawa prawna przetwarzania z rozporządzenia nr Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (RODO) Okres przechowywania
Nawiązanie relacji handlowych Przetwarzanie niezbędne jest do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) – polegających na dążeniu do sprzedaży usług. do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu / żądania usunięcia
Weryfikacja wiarygodności finansowej i handlowej potencjalnego klienta Przetwarzanie niezbędne jest do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) – dbanie o interesy Spółki, utrzymanie płynności finansowej. 3 lata od pozyskania danych lub do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu / żądania usunięcia
Nawiązanie stosunku prawnego oraz realizacja umowy między Spółką a klientem Przetwarzanie niezbędne jest do wykonania umowy lub podjęcia działań przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO). do momentu rozwiązania umowy
Prowadzenie dokumentacji przewozowej Przetwarzanie niezbędne jest do wypełnienia obowiązku prawnego (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zw. z art. 38 prawa przewozowego, art. 6. Konwencji o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów (CMR) oraz w związku właściwym prawem miejscowym przy przewozach kabotażowych. 5 lat, licząc od początku roku następującego po roku obrotowym
Prowadzenie dokumentacji księgowo – podatkowej Przetwarzanie niezbędne jest do wypełnienia obowiązku prawnego (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO) w zw. z art. 74 Ustawy o rachunkowości. 5 lat, licząc od początku roku następującego po roku obrotowym
Wysyłanie faktur i CMR drogą elektroniczną Przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO). Stosownie faktur elektronicznych wymaga akceptu – w związku z art. 106n pkt. 2 ustawy o podatku od towarów i usług. do czasu wycofania zgody lub zgłoszenia sprzeciwu
Prowadzenie konwencjonalnych działań marketingowych usług własnych Przetwarzanie niezbędne jest do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) – dbanie o interesy i dobry wizerunek Spółki, promowanie własnej działalności. do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu / żądania usunięcia
Prowadzenie konwencjonalnych działań marketingowych usług partnerów Przetwarzanie niezbędne jest do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) – Promowanie i sprzedaż usług partnerów. do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu / żądania usunięcia
Prowadzenie działań marketingowych usług własnych z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej Przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody (w zw. z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną i ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. prawo telekomunikacyjne). do czasu wycofania zgody lub zgłoszenia sprzeciwu
Rozpatrywanie reklamacji, skarg, wniosków Przetwarzanie niezbędne jest do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) – dbanie o interesy i dobry wizerunek Spółki. do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń
Ściąganie należności Przetwarzanie niezbędne jest do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) – dbanie o interesy Spółki, utrzymanie płynności finansowej. do momentu pełnego rozliczenia
Potwierdzanie sald, weryfikacja przetwarzanych danych Przetwarzanie niezbędne jest do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) – dbanie o interesy Spółki, dbanie o zgodność z prawem w zakresie obowiązku inwentaryzacji (potwierdzanie sald), dbanie o poprawność danych kontrahentów. do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń
Ochrona ubezpieczeniowa i zgłaszanie szkód Przetwarzanie niezbędne jest do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) – dbanie o interesy spółki w przypadku zaistnienia szkody, prawo do ubezpieczenia i likwidacji szkody. 3 lata od dnia wystąpienia zdarzenia
Ewentualne ustalenie, dochodzenie roszczeń lub obrona przed roszczeniami Przetwarzanie niezbędne jest do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) – Ustalenie, dochodzenie lub obrona przed zgłoszonymi roszczeniami w ramach działań podjętych przed wszczęciem postępowań, w postępowaniach sądowych, egzekucyjnych, lub przed innymi organami państwowymi. do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń

 

3.2 Źródło i kategorie danych

Przetwarzamy wyłącznie zwykłe kategorie danych (identyfikacyjne, kontaktowe, rejestrowe i handlowe), które pochodzą z źródeł ogólnodostępnych lub od spółek powiązanych osobowo i kapitałowo.

 

3.3 Odbiorcy danych

Administrator może przekazywać Pani/Pana dane wyłącznie zaufanym odbiorcom takim jak organy państwowe lub inne podmioty uprawione na podstawie przepisów prawa, celem wykonania ciążących na Spółce obowiązków, dostawcom usług IT, hostingu poczty, systemów informatycznych, podmiotom świadczącym usługi ubezpieczeniowe, usługi pocztowe lub kurierskie, transportowe, spedytorskie, finansowe, doradztwa prawnego i gospodarczego (którzy świadczą usługi dla Spółki). Dane przekazywane są także do nadawcy i odbiorcy zlecanego transportu oraz spółek powiązanych osobowo i kapitałowo.

 

3.4 Czas przechowywania danych

Administrator jest obowiązany do przechowywania dokumentów zawierających dane osobowe Klienta przez cały okres trwania umowy oraz w obowiązkowym okresie przechowywania dokumentacji związanej z wyżej określonymi celami, ustalonym zgodnie z odrębnymi przepisami. W zakresie, w jakim przetwarzanie danych osobowych Klienta odbywa się na podstawie zgody – do momentu jej cofnięcia. W zakresie, w jakim dane Klienta będą przetwarzane dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów Spółki – ustalenia, dochodzenia lub obrony przed zgłoszonymi roszczeniami w postępowaniach sądowych, egzekucyjnych, lub przed innymi organami państwowymi dane Klienta mogą być przez Spółkę przechowywane do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń. W zakresie, w jakim dane Klienta będą przetwarzane dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów Spółki – prowadzenia działań marketingowych promujących prowadzoną działalność, dane Klienta mogą być przez Spółkę przechowywane do momentu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

 

3.5 Przekazywanie danych do Państw trzecich

W przypadku zlecenia usługi transportu międzynarodowego po za obszarem Unii Europejskiej Pani/Pana dane (w niezbędnym dla realizacji zlecenia zakresie) będą przekazywane do Państw trzecich w których RODO nie obowiązuje. W takim przypadku stosowane są inne zabezpieczenia prawne i odpowiednie gwarancje ochrony Pani/Pana danych osobowych.

 

3.6 Państwa prawa

W związku z tym, iż Spółka przetwarza Państwa dane osobowe, mają Państwo prawo do: uzyskania dostępu do treści danych osobowych, żądania ich sprostowania (w przypadku jeśli są nieprawidłowe), usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych osobowych (na których przetwarzanie Klient wyraził zgodę lub które przetwarzane są na podstawie umowy). W zakresie w jakim przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, Klient ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania. W razie uznania, iż przetwarzanie przez Spółkę danych osobowych narusza przepisy RODO przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

 

Mają Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, którego celem jest prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO). Każde żądanie w zakresie wykonania Praw Klienta zostanie przez Spółkę ocenione i zweryfikowane a odpowiedź na nie udzielona niezwłocznie.

 

3.7 Obowiązek podania danych

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym niezbędne do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego między Spółką a Klientem, realizacji umowy między Spółką a Klientem, rozliczenia prowadzonej przez Spółkę działalności. Niepodanie danych osobowych będzie wiązać się z niemożliwością nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego między Spółką a Klientem, realizacji umowy między Spółką a Klientem, rozliczenia prowadzonej przez Spółkę działalności.

 

4. Informacje dla przewoźników

 

4.1 Cel przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania

 

Cel przetwarzania Podstawa prawna przetwarzania z rozporządzenia nr Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (RODO) Okres przechowywania
Nawiązanie relacji handlowych z potencjalnym przewoźnikiem Przetwarzanie niezbędne jest do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) – korzystanie z niezbędnych do prowadzonej działalności usług świadczonych przez podwykonawców. do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu / żądania usunięcia
Analiza uprawnień, kompetencji i możliwości przewozowych przewoźnika Przetwarzanie niezbędne jest do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) – dbanie o interesy spółki, zabezpieczenie wykonania umowy zawartej ze zleceniodawcą lub potencjalnym zleceniodawcą; organizacja transportu zgodnie w z wymogami prawa w tym art. 55a prawa przewozowego oraz w zw. z art. 3 Konwencji o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów (CMR). 6 lat od pozyskania danych lub do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu / żądania usunięcia
Nawiązanie stosunku prawnego oraz realizacja umowy między Spółką a przewoźnikiem Przetwarzanie niezbędne jest do wykonania umowy lub podjęcia działań przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO). do momentu rozwiązania umowy
Prowadzenie dokumentacji przewozowej Przetwarzanie niezbędne jest do wypełnienia obowiązku prawnego (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zw. z art. 38 prawa przewozowego, art. 6. Konwencji o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów (CMR) oraz w związku właściwym prawem miejscowym przy przewozach kabotażowych. 5 lat, licząc od początku roku następującego po roku obrotowym
Prowadzenie dokumentacji księgowo – podatkowej Przetwarzanie niezbędne jest do wypełnienia obowiązku prawnego (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO) w zw. z art. 74 Ustawy o rachunkowości. 5 lat, licząc od początku roku następującego po roku obrotowym
Ochrona ubezpieczeniowa i zgłaszanie szkód Przetwarzanie niezbędne jest do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) – dbanie o interesy spółki w przypadku zaistnienia szkody, prawo do ubezpieczenia i likwidacji szkody. 3 lata od dnia wystąpienia zdarzenia
Ewentualne ustalenie, dochodzenie roszczeń lub obrona przed roszczeniami Przetwarzanie niezbędne jest do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) – ustalenie, dochodzenie lub obrona przed zgłoszonymi roszczeniami w ramach działań podjętych przed wszczęciem postępowań, w postępowaniach sądowych, egzekucyjnych, lub przed innymi organami państwowymi. do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń

 

 

4.2 Źródło i kategorie danych

Przetwarzamy wyłącznie zwykłe kategorie danych (identyfikacyjne, kontaktowe, rejestrowe i handlowe), które pochodzą z źródeł ogólnodostępnych lub od podmiotów uczestniczących w realizacji usługi transportu takich jak: Twój pracodawca, przewoźnik zlecający Tobie wykonanie usługi oraz od spółek powiązanych osobowo i kapitałowo.

 

4.3 Odbiorcy danych

Administrator może przekazywać Pani/Pana dane wyłącznie zaufanym odbiorcom takim jak organy państwowe lub inne podmioty uprawione na podstawie przepisów prawa, celem wykonania ciążących na Spółce obowiązków, dostawcom usług IT, hostingu poczty, systemów informatycznych, podmiotom świadczącym usługi ubezpieczeniowe, usługi pocztowe lub kurierskie, transportowe, spedytorskie, finansowe, doradztwa prawnego i gospodarczego (którzy świadczą usługi dla Spółki). Dane przekazywane są także do nadawcy i odbiorcy zlecanego transportu oraz spółek powiązanych osobowo i kapitałowo.

 

4.4 Czas przechowywania danych

Administrator jest obowiązany do przechowywania dokumentów zawierających dane osobowe przez cały okres trwania umowy oraz w obowiązkowym okresie przechowywania dokumentacji związanej z wyżej określonymi celami, ustalonym zgodnie z odrębnymi przepisami. W zakresie, w jakim Pani/Pana dane będą przetwarzane dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów spółki, Pani/Pana dane mogą być przez Spółkę przechowywane do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń.

 

4.5 Przekazywanie danych do Państw trzecich

W przypadku zlecenia usługi transportu międzynarodowego po za obszarem Unii Europejskiej Pani/Pana dane (w niezbędnym dla realizacji zlecenia zakresie) będą przekazywane do Państw trzecich w których RODO nie obowiązuje. W takim przypadku stosowane są inne zabezpieczenia prawne i odpowiednie gwarancje ochrony Pani/Pana danych osobowych.

 

4.6 Państwa prawa

W związku z tym, iż Spółka przetwarza Państwa dane osobowe, mają Państwo prawo do: uzyskania dostępu do treści danych osobowych, żądania ich sprostowania (w przypadku jeśli są nieprawidłowe), usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych osobowych (które przetwarzane są na podstawie umowy). W razie uznania, iż przetwarzanie przez Spółkę danych osobowych narusza przepisy RODO przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

 

Mają Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, którego celem jest prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

 

4.7 Obowiązek podania danych

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym niezbędne dla zawarcia umowy, wykonania umowy, rozliczenia prowadzonej działalności. Niepodanie danych osobowych będzie wiązać się z niemożliwością zawarcia umowy lub wykonania umowy.

 

5. Informacje dla dostawców usług

 

5.1 Cel przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania

 

Cel przetwarzania Podstawa prawna przetwarzania z rozporządzenia nr Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (RODO) Okres przechowywania
Nawiązanie stosunku prawnego oraz realizacja umowy Przetwarzanie niezbędne jest do wykonania umowy lub podjęcia działań przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO). do momentu rozwiązania umowy
Prowadzenie dokumentacji księgowo – podatkowej Przetwarzanie niezbędne jest do wypełnienia obowiązku prawnego (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO) w zw. z art. 74 Ustawy o rachunkowości. 5 lat, licząc od początku roku następującego po roku obrotowym
Ewentualne ustalenie, dochodzenie roszczeń lub obrona przed roszczeniami Przetwarzanie niezbędne jest do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) – ustalenie, dochodzenie lub obrona przed zgłoszonymi roszczeniami w ramach działań podjętych przed wszczęciem postępowań, w postępowaniach sądowych, egzekucyjnych, lub przed innymi organami państwowymi. do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń

 

 

5.2 Odbiorcy danych

Administrator może przekazywać Pani/Pana dane wyłącznie zaufanym odbiorcom takim jak organy państwowe lub inne podmioty uprawione na podstawie przepisów prawa, celem wykonania ciążących na Spółce obowiązków, dostawcom usług IT, hostingu poczty, systemów informatycznych, podmiotom świadczącym usługi pocztowe lub kurierskie, transportowe, spedytorskie, finansowe, doradztwa prawnego.

 

5.3 Czas przechowywania danych

Administrator jest obowiązany do przechowywania dokumentów zawierających dane osobowe przez cały okres trwania umowy oraz w obowiązkowym okresie przechowywania dokumentacji związanej z wyżej określonymi celami, ustalonym zgodnie z odrębnymi przepisami. W zakresie, w jakim Pani/Pana dane będą przetwarzane dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów spółki, Pani/Pana dane mogą być przez Spółkę przechowywane do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń.

 

5.4 Państwa prawa

W związku z tym, iż Spółka przetwarza Państwa dane osobowe, mają Państwo prawo do: uzyskania dostępu do treści danych osobowych, żądania ich sprostowania (w przypadku jeśli są nieprawidłowe), usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych osobowych (które przetwarzane są na podstawie umowy). W razie uznania, iż przetwarzanie przez Spółkę danych osobowych narusza przepisy RODO przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

 

Mają Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, którego celem jest prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

 

5.5 Obowiązek podania danych

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym niezbędne dla zawarcia umowy, wykonania umowy, rozliczenia prowadzonej działalności. Niepodanie danych osobowych będzie wiązać się z niemożliwością zawarcia umowy lub wykonania umowy.

 

6. Informacje dla osób korespondujących oraz korzystających z formularza kontaktowego

 

6.1 Cel przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania

 

Cel przetwarzania Podstawa prawna przetwarzania z rozporządzenia nr Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (RODO) Okres przechowywania
Prowadzenie korespondencji elektronicznej Przetwarzanie niezbędne jest do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – polegających na prowadzeniu korespondencji w związku z działalnością gospodarczą oraz rozwiązaniu ewentualnej sprawy, której korespondencja dotyczy. 6 lat od nadania lub odebrania korespondencji
Ewentualne ustalenie, dochodzenie roszczeń lub obrona przed roszczeniami Przetwarzanie niezbędne jest do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) – Ustalenie, dochodzenie lub obrona przed zgłoszonymi roszczeniami w ramach działań podjętych przed wszczęciem postępowań, w postępowaniach sądowych, egzekucyjnych, lub przed innymi organami państwowymi. do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń

 

6.2 Odbiorcy danych

Administrator może przekazywać Pani/Pana dane wyłącznie zaufanym odbiorcom takim jak organy państwowe lub inne podmioty uprawione na podstawie przepisów prawa, celem wykonania ciążących na Spółce obowiązków, dostawcom usług IT, hostingu poczty, systemów informatycznych, podmiotom świadczącym usługi pocztowe lub kurierskie, transportowe, spedytorskie, doradztwa prawnego i gospodarczego (którzy świadczą usługi dla Spółki). Dane przekazywane są także spółek powiązanych osobowo i kapitałowo.

 

6.3 Czas przechowywania danych

Po zakończeniu komunikacji będziemy przechowywać dane w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami oraz w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń do momentu ich przedawnienia (ok 6 lat).

 

6.4 Państwa prawa

W związku z tym, iż Spółka przetwarza Państwa dane osobowe, mają Państwo prawo do: uzyskania dostępu do treści danych osobowych, żądania ich sprostowania (w przypadku jeśli są nieprawidłowe), usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. W razie uznania, iż przetwarzanie przez Spółkę danych osobowych narusza przepisy RODO przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

 

Mają Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, którego celem jest prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO). Każde żądanie w zakresie wykonania Praw Klienta zostanie przez Spółkę ocenione i zweryfikowane a odpowiedź na nie udzielona niezwłocznie.

 

6.5 Obowiązek podania danych

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym niezbędne do prowadzenie korespondencji. Niepodanie danych osobowych będzie wiązać się z niemożliwością prowadzenia korespondencji.

 

7. Informacje dla reprezentantów kontrahentów 

 

7.1 Cel przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania

 

Cel przetwarzania Podstawa prawna przetwarzania z rozporządzenia nr Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (RODO) Okres przechowywania
Nawiązanie relacji handlowych z z podmiotem, którego reprezentuje dana osoba Przetwarzanie niezbędne jest do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) – polegających na dążeniu do sprzedaży usług. do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu / żądania usunięcia
Nawiązanie stosunku prawnego oraz realizacja umowy z podmiotem, którego reprezentuje dana osoba Przetwarzanie niezbędne jest do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) – polegających na prawie do zawiązywania umów. do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń
Prowadzenie dokumentacji księgowo – podatkowej jeżeli umowa dotyczy działalności gospodarczej Przetwarzanie niezbędne jest do wypełnienia obowiązku prawnego (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO) w zw. z art. 74 Ustawy o rachunkowości. 5 lat, licząc od początku roku następującego po roku obrotowym
Rozpatrywanie reklamacji, skarg, wniosków Przetwarzanie niezbędne jest do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) – dbanie o interesy i dobry wizerunek Spółki. do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń
Ściąganie należności Przetwarzanie niezbędne jest do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) – dbanie o interesy Spółki, utrzymanie płynności finansowej. do momentu pełnego rozliczenia
Ochrona ubezpieczeniowa i zgłaszanie szkód Przetwarzanie niezbędne jest do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) – dbanie o interesy spółki w przypadku zaistnienia szkody, prawo do ubezpieczenia i likwidacji szkody. 3 lata od dnia wystąpienia zdarzenia
Ewentualne ustalenie, dochodzenie roszczeń lub obrona przed roszczeniami Przetwarzanie niezbędne jest do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) – Ustalenie, dochodzenie lub obrona przed zgłoszonymi roszczeniami w ramach działań podjętych przed wszczęciem postępowań, w postępowaniach sądowych, egzekucyjnych, lub przed innymi organami państwowymi. do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń

 

7.2 Odbiorcy danych

Administrator może przekazywać Pani/Pana dane wyłącznie zaufanym odbiorcom takim jak organy państwowe lub inne podmioty uprawione na podstawie przepisów prawa, celem wykonania ciążących na Spółce obowiązków, dostawcom usług IT, hostingu poczty, systemów informatycznych, podmiotom świadczącym usługi ubezpieczeniowe, usługi pocztowe lub kurierskie, transportowe, spedytorskie, finansowe, doradztwa prawnego i gospodarczego (którzy świadczą usługi dla Spółki).

 

7.3 Czas przechowywania danych

Administrator jest obowiązany do przechowywania dokumentów zawierających dane osobowe na których widnieją dane reprezentanta kontrahenta przez cały okres trwania umowy oraz w obowiązkowym okresie przechowywania dokumentacji związanej z wyżej określonymi celami, ustalonym zgodnie z odrębnymi przepisami. W zakresie, w jakim dane reprezentanta kontrahenta będą przetwarzane dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów Spółki – ustalenia, dochodzenia lub obrony przed zgłoszonymi roszczeniami w postępowaniach sądowych, egzekucyjnych, lub przed innymi organami państwowymi dane Klienta mogą być przez Spółkę przechowywane do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń.

 

7.4 Przekazywanie danych do Państw trzecich

W przypadku realizacji zlecenia usługi transportu międzynarodowego po za obszarem Unii Europejskiej, oraz jeśli jest to niezbędne do realizacji warunków zawieranej umowy Pani/Pana dane (w niezbędnym dla realizacji umowy zakresie) będą przekazywane do Państw trzecich w których RODO nie obowiązuje. W takim przypadku stosowane są inne zabezpieczenia prawne i odpowiednie gwarancje ochrony Pani/Pana danych osobowych.

 

7.5 Państwa prawa

W związku z tym, iż Spółka przetwarza Państwa dane osobowe, mają Państwo prawo do: uzyskania dostępu do treści danych osobowych, żądania ich sprostowania (w przypadku jeśli są nieprawidłowe), usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych osobowych (na których przetwarzanie Klient wyraził zgodę lub które przetwarzane są na podstawie umowy). W zakresie w jakim przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, Klient ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania. W razie uznania, iż przetwarzanie przez Spółkę danych osobowych narusza przepisy RODO przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

 

Mają Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, którego celem jest prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO). Każde żądanie w zakresie wykonania Praw Klienta zostanie przez Spółkę ocenione i zweryfikowane a odpowiedź na nie udzielona niezwłocznie.

 

7.6 Obowiązek podania danych

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym niezbędne do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego między Spółką a kontrahentem, realizacji umowy między Spółką a kontrahentem, rozliczenia prowadzonej przez Spółkę działalności. Niepodanie danych osobowych będzie wiązać się z niemożliwością nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego między Spółką a kontrahentem, realizacji umowy między Spółką a kontrahentem, rozliczenia prowadzonej przez Spółkę działalności.

 

8. Informacje dla nadawców i odbiorców transportów (uczestników procesu spedycji)

 

8.1 Cel przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania

 

Cel przetwarzania Podstawa prawna przetwarzania z rozporządzenia nr Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (RODO) Okres przechowywania
Prowadzenie dokumentacji przewozowej Przetwarzanie niezbędne jest do wypełnienia obowiązku prawnego (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zw. z art. 38 prawa przewozowego, art. 6. Konwencji o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów (CMR) oraz w związku właściwym prawem miejscowym przy przewozach kabotażowych. 5 lat, licząc od początku roku następującego po roku obrotowym
Prowadzenie dokumentacji księgowo – podatkowej Przetwarzanie niezbędne jest do wypełnienia obowiązku prawnego (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO) w zw. z art. 74 Ustawy o rachunkowości. 5 lat, licząc od początku roku następującego po roku obrotowym
Ochrona ubezpieczeniowa i zgłaszanie szkód Przetwarzanie niezbędne jest do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) – dbanie o interesy spółki w przypadku zaistnienia szkody, prawo do ubezpieczenia i likwidacji szkody. 3 lata od dnia wystąpienia zdarzenia
Ewentualne ustalenie, dochodzenie roszczeń lub obrona przed roszczeniami Przetwarzanie niezbędne jest do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) – ustalenie, dochodzenie lub obrona przed zgłoszonymi roszczeniami w ramach działań podjętych przed wszczęciem postępowań, w postępowaniach sądowych, egzekucyjnych, lub przed innymi organami państwowymi. do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń

 

8.2 Źródło i kategorie danych

Przetwarzamy wyłącznie zwykłe kategorie danych (adresowe, kontaktowe), które pochodzą od podmiotów uczestniczących w realizacji usługi transportu: naszych zleceniodawców.

 

8.3 Odbiorcy danych

Administrator może przekazywać Pani/Pana dane wyłącznie zaufanym odbiorcom takim jak organy państwowe lub inne podmioty uprawione na podstawie przepisów prawa, celem wykonania ciążących na Spółce obowiązków, dostawcom usług IT, hostingu poczty, systemów informatycznych, podmiotom świadczącym usługi ubezpieczeniowe, usługi pocztowe lub kurierskie, transportowe, spedytorskie, finansowe, doradztwa prawnego i gospodarczego (którzy świadczą usługi dla Spółki). Dane przekazywane są także do nadawcy i odbiorcy zlecanego transportu oraz spółek powiązanych osobowo i kapitałowo.

 

8.4 Czas przechowywania danych

Administrator jest obowiązany do przechowywania dokumentów zawierających dane osobowe w obowiązkowym okresie przechowywania dokumentacji związanej z wyżej określonymi celami, ustalonym zgodnie z odrębnymi przepisami. W zakresie, w jakim Pani/Pana dane będą przetwarzane dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów spółki, Pani/Pana dane mogą być przez Spółkę przechowywane do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń.

 

8.5 Przekazywanie danych do Państw trzecich

W przypadku zlecenia usługi transportu międzynarodowego po za obszarem Unii Europejskiej Pani/Pana dane (w niezbędnym dla realizacji zlecenia zakresie) będą przekazywane do Państw trzecich w których RODO nie obowiązuje. W takim przypadku stosowane są inne zabezpieczenia prawne i odpowiednie gwarancje ochrony Pani/Pana danych osobowych.

 

8.6 Państwa prawa

W związku z tym, iż Spółka przetwarza Państwa dane osobowe, mają Państwo prawo do: uzyskania dostępu do treści danych osobowych, żądania ich sprostowania (w przypadku jeśli są nieprawidłowe), usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych osobowych (które przetwarzane są na podstawie umowy). W razie uznania, iż przetwarzanie przez Spółkę danych osobowych narusza przepisy RODO przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

 

Mają Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, którego celem jest prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

 

8.7 Obowiązek podania danych

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym niezbędne dla zawarcia umowy, wykonania umowy, rozliczenia prowadzonej działalności. Niepodanie danych osobowych będzie wiązać się z niemożliwością zawarcia umowy lub wykonania umowy.

 

9. Informacje dla kierowców uczestniczących w procesie spedycyjnym

 

9.1 Cel przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania

 

Cel przetwarzania Podstawa prawna przetwarzania z rozporządzenia nr Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (RODO) Okres przechowywania
Organizacja transportu – awizacja, wylegitymowanie kierowcy w miejscu odbioru i dostawy załadunku. Przetwarzanie niezbędne jest do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub stronę trzecią (zleceniodawcę, nadawcę, odbiorcę) (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) – usprawnienie realizacji usługi spedycji, przeciwdziałanie szkodzie oraz dbanie o bezpieczeństwo powierzonego mienia. do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń
Ochrona ubezpieczeniowa i zgłaszanie szkód w przypadku wystąpienia szkody Przetwarzanie niezbędne jest do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) – dbanie o interesy spółki w przypadku zaistnienia szkody, prawo do ubezpieczenia i likwidacji szkody. 3 lata od dnia wystąpienia zdarzenia
Ewentualne ustalenie, dochodzenie roszczeń lub obrona przed roszczeniami Przetwarzanie niezbędne jest do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) – ustalenie, dochodzenie lub obrona przed zgłoszonymi roszczeniami w ramach działań podjętych przed wszczęciem postępowań, w postępowaniach sądowych, egzekucyjnych, lub przed innymi organami państwowymi. do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń

 

9.2 Źródło i kategorie danych

Przetwarzamy wyłącznie zwykłe kategorie danych (imię i nazwisko, nr. dowodu potwierdzającego tożsamość, pesel, nr. telefonu), które pochodzą od podmiotów uczestniczących w realizacji usługi transportu: Twój pracodawca, przewoźnik zlecający Tobie wykonanie usługi oraz od spółek powiązanych osobowo i kapitałowo.

 

9.3 Odbiorcy danych

Administrator może przekazywać Pani/Pana dane wyłącznie zaufanym odbiorcom takim jak organy państwowe lub inne podmioty uprawione na podstawie przepisów prawa, celem wykonania ciążących na Spółce obowiązków, dostawcom usług IT, hostingu poczty, systemów informatycznych, podmiotom świadczącym usługi ubezpieczeniowe, usługi pocztowe lub kurierskie, transportowe, spedytorskie, podmioty obsługujące huby przeładunkowe, podmioty obsługujące punkty wydania i odbioru ładunku, podmioty doradztwa prawnego (którzy świadczą usługi dla Spółki). Dane przekazywane są także do nadawcy i odbiorcy zlecanego transportu oraz spółek powiązanych osobowo i kapitałowo.

 

9.4 Czas przechowywania danych

Administrator jest obowiązany do przechowywania dokumentów zawierających dane osobowe w obowiązkowym okresie przechowywania dokumentacji związanej z wyżej określonymi celami, ustalonym zgodnie z odrębnymi przepisami. W zakresie, w jakim Pani/Pana dane będą przetwarzane dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów spółki, Pani/Pana dane mogą być przez Spółkę przechowywane do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń.

 

9.5 Przekazywanie danych do Państw trzecich

W przypadku zlecenia usługi transportu międzynarodowego po za obszarem Unii Europejskiej Pani/Pana dane (w niezbędnym dla realizacji zlecenia zakresie) będą przekazywane do Państw trzecich w których RODO nie obowiązuje. W takim przypadku stosowane są inne zabezpieczenia prawne i odpowiednie gwarancje ochrony Pani/Pana danych osobowych.

 

9.6 Państwa prawa

W związku z tym, iż Spółka przetwarza Państwa dane osobowe, mają Państwo prawo do: uzyskania dostępu do treści danych osobowych, żądania ich sprostowania (w przypadku jeśli są nieprawidłowe), usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych osobowych (które przetwarzane są na podstawie umowy). W razie uznania, iż przetwarzanie przez Spółkę danych osobowych narusza przepisy RODO przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

 

Mają Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, którego celem jest prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

 

10. Informacje dla kandydatów do pracy

 

10.1 Zgoda na przetwarzanie danych

Klikając w przycisk „Aplikuj”, „Aplikuj teraz” lub w inny sposób wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne do Spółki* wyraża Pani/Pan zgodę na przetwarzanie podanych przez siebie danych osobowych w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego na stanowisko, na które Pani/Pan aplikuje.

 

Jeśli Pani/Pan chce, aby Pani/Pana dane osobowe były wykorzystane przez Spółkę także na potrzeby PRZYSZŁYCH PROCESÓW REKRUTACYJNYCH, prosimy o umieszczenie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym dla celów przyszłych procesów rekrutacyjnych prowadzonych przez ABC Czepczyński.”

 

10.2 Informacja o przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych

 

10.2.1 Cele, podstawa prawna, okres przechowywania danych

 

Cel przetwarzania Zakres danych Podstawa prawna przetwarzania z rozporządzenia nr Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (RODO) Okres przechowywania
Przeprowadzenie procesu rekrutacyjnego na stanowisko, o które Pani/Pan się ubiega Zakres danych przewidziany w Art. 22 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2018 poz. 917 ze zm.) oraz §1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz. U. 2017 poz. 894 ze zm.); Przetwarzanie niezbędne jest do wykonania umowy lub podjęcia działań przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO). do czasu zgłoszenia sprzeciwu / żądania usunięcia / 6 mies. od zakończenia procesu rekrutacji
  Inne podane przez Panią/ Pana dane, w tym dane do kontaktu. Podstawą prawną przetwarzania danych będzie Pani/Pana zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO). do czasu wycofania zgody / 6 mies. od zakończenia procesu rekrutacji
Prowadzenie przyszłych rekrutacji, o ile Pan/Pani udzielił/a zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym celu Wszystkie podane przez Panią/ Pana dane, w tym dane do kontaktu. Podstawą prawną przetwarzania danych będzie Pani/Pana zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO). do czasu wycofania zgody, nie dłużej niż rok
Ewentualne ustalenie, dochodzenie roszczeń lub obrona przed roszczeniami Po usunięciu dokumentów aplikacyjnych: Imię i nazwisko, notatki rekrutera, historia relacji: daty zaplanowanych spotkań i odbytych rozmów. Przetwarzanie niezbędne jest do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) – Ustalenie, dochodzenie lub obrona przed zgłoszonymi roszczeniami w ramach działań podjętych przed wszczęciem postępowań, w postępowaniach sądowych, egzekucyjnych, lub przed innymi organami państwowymi. do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń, nie dłużej niż 3 lata.

 

Spółka będzie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego na stanowisko, na które Pani/Pan aplikuje (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO), natomiast dane dodatkowe w tym dane do kontaktu na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie. Przesłane dokumenty aplikacyjne zostaną usunięte 6 miesięcy po zakończonym procesie rekrutacji. W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu prowadzenia przyszłych rekrutacji, dane będą przetwarzane do momentu wycofania zgody, nie dłużej niż rok od zakończenia procesu rekrutacji. Spółka będzie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w zminimalizowanym zakresie w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń, lecz nie dłużej niż 3 lata, chyba że w tym czasie Spółka otrzyma informacje o roszczeniach.

 

10.2.2 Odbiorcy danych

Dane będą udostępniane: kancelarii świadczącej usługi prawne oraz powierzone podmiotom świadczącym usługi informatyczne i hostingowe.

 

10.2.3 Pani/Pana prawa

Mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych osobowych (na których przetwarzanie wyraziliście Państwo zgodę). W zakresie w jakim przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. W razie uznania, iż przetwarzanie przez Spółkę danych osobowych narusza przepisy RODO przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Podanie danych osobowych w zakresie określonym przepisami Kodeksu pracy oraz aktów wykonawczych jest niezbędne do realizacji procesu rekrutacyjnego i zostało określone przepisami prawa. Niepodanie tych danych będzie wiązać się z niemożliwością rozpatrzenia Pani/Pana kandydatury w toczącym się procesie rekrutacyjnym. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.

Może Pani/Pan z łatwością cofnąć zgodę w dowolnym momencie. Aby to zrobić proszę przesłać e-mail na adres rodo@abc-czepczynski.pl

 

11. Informacje dot. monitoringu wizyjnego (ul. Wigury 20, 64-400 Międzychód)

Administratorem systemu monitoringu wizyjnego zainstalowanego przy ul. Wigury 20, 64-400 Międzychód oraz przetwarzanych danych osobowych jest ABC-CZEPCZYŃSKI Sp. z o.o. sp. k. Monitoring prowadzony jest na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – prawnie uzasadnionego interesu administratora – w celu zapewnienia bezpieczeństwa oraz ochrony mienia.

Monitoringiem wizyjnym objęte są następujące obszary:
– teren zakładu pracy przy ul. Wigury 20, w tym, w tym pomieszczenia: korytarze i klatka schodowa,
– teren obejmujący chodnik wzdłuż i fragmenty ulic wzdłuż terenów, na których są zlokalizowany jest budynek Spółki,
– plac parkingowy na terenach Spółki;
– wejścia do budynku Spółki;

W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych pochodzących z monitoringu mogą się Państwo kontaktować z inspektorem ochrony danych poprzez adres: rodo @abc-czepczynski.pl.

Państwa dane utrwalone za pomocą monitoringu wizyjnego, w uzasadnionych przypadkach mogą być udostępnione firmie ubezpieczeniowej, osobie poszkodowanej oraz pracownikom organów państwowych w związku z prowadzonym postępowaniem.

Osoba, której dane znajdują się w materiałach pozyskanych z monitoringu wizyjnego, ma prawo do uzyskania dostępu do treści danych osobowych, żądania ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania (zabezpieczenia przed nadpisaniem).

Państwa dane osobowe są przechowywane przez okres nieprzekraczający 5 dni. Po tym okresie nagrania są nadpisywane i realizacja żądania o wglądu lub uzyskania kopii nagrania nie będzie możliwa. W uzasadnionych przypadkach nagrania mogą być przechowywane dłużej w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) tj. przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń, trwania postępowań sądowych lub administracyjnych.

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w każdym momencie. Każde żądanie w zakresie wykonania Praw zostanie przez Administratora ocenione i zweryfikowane a odpowiedź na nie udzielona niezwłocznie.

W razie uznania, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

12. Informacje dla użytkowników strony

Informacje dla użytkowników strony oraz polityka cookies znajdują się tutaj.