Regulamin portalu abc-czepczynski.pl

z dnia 15-11-2023 r. (dalej "Regulamin")

Niniejszy Regulamin portalu dostępnego pod adresem abc-czepczynski.pl (dalej „Portal”) określa zasady korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Portalu, na co składa się m.in. udostępnienie formularza kontaktowego. Przed rozpoczęciem korzystania z usługi elektronicznej, użytkownik ma możliwość zapoznania się z aktualnym brzmieniem niniejszego Regulaminu. Regulamin jest dostępny pod adresem      https://abc-czepczynski.pl/regulamin/ w sposób umożliwiający jego bezpłatne pobranie i zapisanie na urządzeniu Użytkownika w formacie .PDF.

Spis treści:

I. Postanowienia wstępne​

§ 1. Definicje

 1. Platforma – platforma internetowa dostępna pod adresem abc-czepczynski.pl (dalej „Platforma” lub „Serwis”) poprzez, którą można korzystać z Usługi elektronicznej;
 2. Dostawca – podmiot określony w § 2 ust. 1 poniżej;
 3. Konsument – za konsumenta uważa się Użytkownika dokonującego z Dostawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jego działalnością̨ gospodarczą lub zawodową; postanowienia Regulaminu dotyczące Konsumentów/Konsumenta stosuje się także do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością̨ gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią̨ działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;
 4. Regulamin – niniejszy regulamin, udostępniony w formie umożliwiającej jego (nieodpłatne) zapisanie i odtworzenie oraz zapoznanie się z nim przez Użytkownika w dowolnym miejscu i czasie; Regulamin określa warunki funkcjonowania i korzystania z Usługi elektronicznej; W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
 5. Usługa elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną na podstawie Regulaminu i poprzez strony Serwisu, na którą składają się elementy dostępne każdego użytkownika – osoby odwiedzającej Portal; Na Usługę elektroniczną składa się m.in. możliwość przesłania zapytań do Dostawcy i kontaktowanie się z nim poprzez dedykowany formularz;
 6. Usługa – usługi świadczone przez Dostawcę poprzez wykorzystanie funkcjonalności Platformy;
 7. Ustawa – Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta;
 8. Użytkownik – pełnoletnia (posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych) osoba fizyczna, korzystająca z Usługi elektronicznej.

§ 2. Zasady ogólne 

 1. Usługa elektroniczna świadczona jest przez ABC CZEPCZYŃSKI SP. Z O.O. SP. K. – ul. Wigury 20, 64-400 Międzychód, Polska, NIP: 595-14-42-504, pod            adresem internetowym abc-czepczynski.pl.
 2. Dostawca jest administratorem danych Użytkowników w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Zasady ochrony prywatności, w tym danych osobowych oraz wykorzystania plików Cookies przez Dostawcę opisuje Polityka prywatności dostępna pod adresem: https://abc-czepczynski.pl/polityka-prywatnosci/.
 3. Z Dostawcą można szybko i efektywnie kontaktować się w siedzibie tj. adres wskazany powyżej, a także:
  1) telefonicznie pod numerem: +48 95 748 99 01,
  2) mailowo na adres: abc@abc-czepczynski.pl.
 4. Dostawca świadczy Usługi elektroniczne zgodnie z niniejszym Regulaminem oraz przepisami powszechnie obowiązującego prawa, w tym Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. 
 5. Samo korzystanie z Usługi elektronicznej nie rodzi konsekwencji finansowych po stronie Użytkownika. 
 

II. Usługa Elektroniczna

 

§ 3. Zasady świadczenia Usługi elektronicznej i jej elementy

 1. Użytkownik może korzystać z Usługi elektronicznej, w tym przeglądać treści zamieszczone w Portalu na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. Zakazuje się dostarczania przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym, o czym szczegółowo będzie mowa poniżej. Korzystać z Usługi elektronicznej może wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna mająca pełną zdolnością do czynności prawnych. 
 2. Na Usługę elektroniczną składa się: 
 • przeglądanie treści, 
 • umożliwienie wyboru języka, w którym wyświetlane są treści, 
 • przesyłanie zapytań (lub innych wiadomości) przez formularze kontaktowe dostępne pod adresami: https://abc-czepczynski.pl/kontakt/ oraz https://abc-czepczynski.pl/dla-przewoznikow/, 
 • umożliwienie przeglądania i pobierania materiałów opublikowanych w Portalu. 

§ 4. Czynności techniczne składające się na zawarcie Umowy o Usługę elektroniczną

 1. Aby korzystać z Usługi elektronicznej należy mieć dostęp do Internetu.
 2. Aby korzystać z Usługi elektronicznej należy zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu. Przed rozpoczęciem korzystania z usługi Użytkownik ma możliwość zapoznania się z treścią Regulaminu i pobrania go na swoje urządzenie (nieodpłatnie). Użytkownik zobowiązany jest przestrzegać postanowień Regulaminu.
 3. W ramach Umowy o usługę elektroniczną Użytkownik nie jest zobowiązany do świadczeń innych niż dostarczanie danych osobowych, a dane te są przetwarzane przez Dostawcę wyłącznie w celu wykonania tej umowy.

§ 5. Korzystanie z Usługi elektronicznej

Korzystając z Usługi elektronicznej Użytkownik zobowiązany jest do powstrzymania się od:

 1. podawania nieprawdziwych danych osobowych,
 2. podawania treści bezprawnych, nieprawdziwych, naruszających chronione prawem dobra osobiste osób trzecich, prawo autorskie i prawa pokrewne lub wykorzystania Platformy w takich celach;
 3. przesyłania treści reklamowych, których rozpowszechnianie w Internecie jest zabronione;
 4. kopiowania, modyfikowania, rozpowszechniania, transmitowania lub wykorzystywania w inny sposób jakichkolwiek elementów Serwisu i baz danych udostępnianych w Serwisie, z wyjątkiem, korzystania z nich w ramach dozwolonego użytku;
 5. podejmowania jakichkolwiek działań, które mogą utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie Platformy.
 
 Aby zakończyć korzystanie z Usługi elektronicznej wystarczy zakończyć pracę
przeglądarki w zakresie korzystania z Platformy.
 

III. Postanowienia końcowe

§ 6. Funkcjonalności i interoperacyjności w ramach Usługi elektronicznej

Korzystanie z Usługi elektronicznej w ramach Platformy jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system operacyjny Użytkownika następujących, minimalnych wymagań technicznych: posiadania dostępu do Internetu oraz aktualnej wersji przeglądarki internetowej np. Google Chrome, Mozilla FireFox, Microsoft Edge, Opera lub Safari zainstalowanych na systemach operacyjnych Windows 10 lub nowszy oraz macOS 10.15 lub nowszy.

§ 7. Tryb postępowania reklamacyjnego i pozasądowe metody rozstrzygania sporów

 1. Dostawca odpowiada względem Użytkownika cywilnoprawnie za naruszenie Umowy o usługę elektroniczną (za jej niewykonanie lub nienależyte wykonanie).
 2. Reklamacje mogą być zgłaszane przez Użytkownika na adres ul. Wigury 20, 64-400 Międzychód, Polska lub mailowo na adres abc@abc-czepczynski.pl.
 3. Dostawca rozpatrzy reklamację i powiadomi Użytkownika o jej rozpatrzeniu niezwłocznie, nie później niż w ciągu 30 dni. W przypadku Użytkowników będących konsumentami, jeżeli Dostawca nie udzielił odpowiedzi na reklamację w terminie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, uważa się, że uznał reklamację. Odpowiedź na reklamację Dostawca przekazuje Użytkownikowi będącemu konsumentem na papierze lub innym trwałym nośniku.
 4. W celu możliwie szybkiego rozpatrzenia, reklamacja powinna zawierać opis przyczyny reklamacji oraz dane pozwalające na identyfikację Użytkownika. W przypadku Użytkowników będących Konsumentami nie jest to jednak wymóg, a zgłoszona reklamacja zostanie rozpatrzona nawet bez tych elementów.
 5. Powyższe postanowienia dotyczące reklamacji nie wyłączają możliwości dochodzenia przez Użytkownika swoich praw zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym w ramach postępowania sądowego czy pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów o czym mowa poniżej. 
 6. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Użytkownika będącego konsumentem (w rozumieniu przepisów powszechnie obowiązującego prawa, w tym kodeksu cywilnego) z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
       1) http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php,
       2) http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php,
       3) http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
 7. Użytkownik będący Konsumentem może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
 8. Użytkownik ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń zgodnie z zasadami określonymi na stronie www.uokik.gov.pl w zakładce „rozstrzyganie sporów konsumenckich” oraz z platformy Internetowego rozstrzygania sporów dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/, zgodnie z treścią Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich).

§ 8. Pomoc techniczna

Dostawca ma prawo do czasowej przerwy w świadczeniu Usługi, związanej z wprowadzaniem zmian technicznych w Platformie (dalej „Przerwa Techniczna”). Jednorazowa Przerwa Techniczna nie może przekraczać 72 godzin. Dostawca dołoży najwyższej staranności, aby Przerwy Techniczne miały miejsce w godzinach nocnych i trwały możliwie jak najkrócej.

§ 9. Zmiana Regulaminu i postanowienia końcowe

 1. Dostawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu z poniżej wskazanych ważnych przyczyn:
 • jeżeli zmiana Regulaminu jest konieczna ze względu na zmianę przepisów powszechnie obowiązującego prawa, które mają bezpośredni wpływ na treść Regulaminu – odpowiednio w tym zakresie,
 • zmian wynikających ze względów bezpieczeństwa, w tym mających na celu uniemożliwienie korzystania z usługi w sposób sprzeczny z przepisami prawa,
 • wprowadzenia istotnych zmian w funkcjonowaniu Serwisu w tym związanych z postępem technicznym lub technologicznym, obejmujących zmiany w systemach Dostawcy,
 • zwiększenia przejrzystości postanowień Regulaminu.

        2. Zmiana Regulaminu każdorazowo nastąpi przez jego publikację zawsze z 14 dniowym wyprzedzeniem.
        3. W sprawach nieuregulowanych w powyższym Regulaminie stosuje się właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
        4. Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej zawierana jest w języku polskim.
        5. Żadne postanowienie Regulaminu nie może być rozumiane jako wyłączające lub ograniczające prawa Konsumentów.
        6. Regulamin obowiązuje od 15.11.2023 r.

 

Regulamin do pobrania